Salgs og Leveringsbetingelser

1 – Anvendelse
Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale.

2 – Tilbud
Safematic’s tilbud, der ikke angiver særlig acceptfrist bortfalder, medmindre overensstemmende accept er Safematic i hænde senest 30 dage fra tilbuds dato. Alle priser opgives i danske kroner excl. moms. Afgives ordre på større eller mindre mængder end tilbudt, forbeholder Safematic sig ret til at ændre pris og leveringstid.

3 – Ordre
Afgivne ordrer er forpligtende for Safematic, når Safematic accepterer ordren med ordrebekræftelse. Levering sker til aftalt pris med forbehold for prisstigninger som følge af ændringer i materialepriser, priser fra underleverandører, offentlige afgifter, kursændringer og lign. Annullering af ordre accepteres kun efter aftale og mod betaling af påløbne omkostninger og mistet dækningsbidrag.

4 – Leveringstid
Leveringstid er opgivet efter bedste skøn, men er uden forbindende. Ved forsinkelser hidrørende fra Safematic’s underleverandører forbeholder Safematic sig ret til at udskyde leveringsforpligtelsen tilsvarende. Enhver ordre noteres under forbehold af strejke, lockout, krig, oprør, borgerlige uroligheder og anden force majeure, som forhindrer eller vanskeliggør fremskaffelse af materialer eller arbejdskraft. Indtræder en sådan situation, forbeholder Safematic sig ret til at udskyde leveringen tilsvarende, hvorimod forsinkelsen ikke berettiger køber til at annullere ordren.

5 – Levering og risiko
Alle varer leveres EX WORKS (INCOTERMS 2000). Fragt og forsendelse fra Safematic’s forretningssted sker for købers regning og risiko. Dette gælder uanset Safematic ved egne folk eller ved tredjemand efter aftale med køber bringer det solgte til køber. Forsendelse sker også for købers risiko i tilfælde af aftalt fragtfri levering. Er intet andet aftalt sker forsendelse for købers regning. Såfremt køber ikke har foreskrevet en bestemt fremsendelsesmåde, forbeholder Safematic sig at vælge måden efter bedste skøn.

6 – Betalingsbetingelser
Safematic’s betalingsbetingelser er 8 dage netto. Overholdes betalingsfristen ikke, beregnes renter med 2% pr. måned.

7 – Ejendomsforbehold
Leverede varer forbliver Safematic’s ejendom indtil fuld og endelig betaling er erlagt.

8 – Varer til besigt
Leveres varer undtagelsesvis til besigt udstedes proformafaktura ved udlevering. Varerne vil automatisk blive faktureret 1 måned efter udlevering, medmindre til besigt-varerne er tilbageleveret til Safematic inden da. Modtageren bærer ansvar og risiko for til besigt-varer. Er varen således blevet forringet eller forsvundet, faktureres varen til den i proformafakturaen anførte pris.

9 – Returnering
Returnering af varer kan kun ske efter forudgående skriftlig aftale med Safematic. Varer, der returneres, skal fremsendes franko og være i samme stand som ved leveringen.

10 – Mangler og reklamation
Ved levering skal køber straks foretage en sådan undersøgelse af varen, som ordentlig forretningsbrug kræver. Reklamation skal i givet fald ske straks og senest 8 dage efter varens levering. Varer leveret med fabrikationsfejl vil ved omgående franko fremsendelse blive ændret eller ombyttet uden beregning.

11 – Ansvarsbegrænsning
Et erstatningskrav overfor Safematic’s kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte vare. Safematic hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler.

12 – Produktansvar
Køber skal holde Safematic skadesløs, såfremt Safematic pålægges ansvar over for tredjemand for sådan skade, som Safematic efter denne bestemmelses 2. og 3. afsnit ikke bærer ansvaret for over for køber. Safematic er ikke ansvarlig for skade forvoldt: a) på fast ejendom eller løsøre, hvis skaden indtræder medens varen er i køberens besiddelse, b) på produkter, der er fremstillet af køberen eller på produkter, hvori disse indgår, eller for skade på fast ejendom eller løsøre, som disse produkter forårsager som følge af varen. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler. De nævnte begrænsninger i Safematic’s ansvar gælder ikke, hvis Safematic har gjort sig skyldig i grov uagtsomhed. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar i henhold til dette punkt, skal parten straks underrette den anden herom. Safematic og køber er gensidigt forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod en af dem på grundlag af en skade eller et tab, som påstås forårsaget af varen.

13 – Lovvalg
Ud over de i nærværende betingelser indeholdte bestemmelser gælder for Safematic’s leverancer dansk ret i almindelighed og Købeloven i særdeleshed.

14 – Tvistigheder
Enhver tvistighed mellem parterne, som ikke kan løses i mindelighed, afgøres enten ved voldgift eller ved de almindelige domstole efter Safematic’s valg. Skal sagen afgøres ved voldgift anvendes den til enhver tid gældende voldgiftslov. Såfremt sælger bestemmer, at en tvist skal afgøres ved de almindelige domstole, gælder som værneting Safematic’s hjemting, dvs. Retten i Odense.